Algemene voorwaarden

DISCLAIMER OGST DELI

Deze website is eigendom van BV OGST DELI

Contactgegevens: info@ogstdeli.be

Adres maatschappelijk zetel: Ridderportmansstraat 6, 3500 Hasselt

E-mail: info@ogstdeli.be

Ondernemingsnummer: BTW BE0772.327.163

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Bij een bestelling gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Leeftijdsgrens

Ogst Deli B.V. accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

 

Algemene voorwaarden

1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling van onze vennootschap Ogst Deli, zetel te Ridder Portmansstraat 6, 3500 Hasselt, KBO nr. BE0772.327.163), ongeacht eventuele aankoopvoorwaarden uitgaande van de klant. Van onze voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits voorafgaand schriftelijk akkoord. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig voor de bestelling waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.
2. Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar te Hasselt, binnen de dertig dagen na factuurdatum.
3. Bij niet-betaling of onvolledige betaling van de factuur op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsrente verschuldigd zijn ten belope van 12% op jaarbasis. In dergelijk geval worden alle andere facturen, zelfs de niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar. De verkoper heeft in casu tevens het recht alle lopende bestellingen te schorsen tot op het ogenblik van de volledige betaling.
4. Ingeval van aanhoudende wanbetaling zal na ingebrekestelling van de klant die gedurende acht dagen zonder gevolg gebleven is, naast en boven de intrest waarvan hierboven sprake, een forfaitaire schade- en onkostenvergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 15% van het gefactureerd bedrag, exclusief BTW met een minimum van 125,00 euro, onverminderd alle andere rechten waarop wij ons kunnen beroepen en/of schadevergoedingen waarop wij recht hebben.
5. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Het aanvaarden van wissels of andere betaaldocumenten zal niet als schuldvernieuwing kunnen aangezien worden. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de koper. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet. Door het trekken van een wissel ziet de verkoper van geen enkel van de bovengenoemde rechten af.
8. Wij behouden ons het eigendomsrecht voor van de verkochte goederen tot op het ogenblik van hun volledige betaling. De klant is verplicht de nodige voorzorgsmaatregelen inzake bescherming en bewaring van de geleverde goederen te nemen, tot op de datum van hun volledige betaling.

 

Annulering/Retour beleid

VERZAKINGSRECHT

De eindgebruiker beschikt over het recht om van zijn aankoop af te zien zolang de bestelling nog niet door Ogst Deli werd goedgekeurd. Ogst Deli behoudt steeds het recht een bestelling af te keuren. Bij goedkeuring/afkeuring word je als eindgebruiker via e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat de bestelling wordt goedgekeurd, beschik je als eindgebruiker dus niet langer over het recht om van jouw aankoop af te zien en komt de overeenkomst tussen Ogst Deli en de eindgebruiker tot stand, met uitzondering van dranken, conserven, koffie en kruiden waarop een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen van toepassing is dat kan uitgeoefend worden door Ogst Deli te contacteren via de contactgegevens beschikbaar op hun pagina. De eindgebruiker zal ook moeten instaan voor betaling van bestellingen die niet zijn afgehaald. In geval van afhaling zal de eindgebruiker er alles aan doen om zijn bestelling in ontvangst te nemen op het opgegeven tijdstip vermeld bij de bestelling. Indien de eindgebruiker de bestelling niet kan ontvangen op het opgegeven tijdstip, neemt hij minstens 2 uur op voorhand contact op met Ogst Deli.
Ogst Deli heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, afhaling of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Hij heeft het recht om op ieder ogenblik de toegang tot zijn site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

AFHALING VAN JOUW AANKOOP

De plaats van afhaling betreft de winkel Ogst Deli te Ridderportmansstraat 6, 3500 Hasselt. De eindgebruiker is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de kwalitatieve tekortkoming moet onmiddellijk na afhaling worden gemeld aan de handelaar en dit op straffe van verval van elk recht dienaangaande. De bewijslast ligt bij de eindgebruiker.
De aangesloten handelaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en/of voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking, bij problemen bij de server zodat bestelling niet werd doorgegeven aan het kassasysteem, bij problemen bij transport- en communicatiemiddelen, overstromingen, brand, het niet beschikbaar zijn van de website, bij problemen bij de betaalpartner, natuurrampen,… (zonder limitatief te zijn).
De aangesloten handelaar is niet verantwoordelijk ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product bijvoorbeeld bij verkeerd transporteren van het product en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de eindgebruiker of zijn aangestelde.

 

BETALING VAN JOUW AANKOOP/OFFERTE

De betalingen kunnen cash ter plaatsen gebeuren bij afhaling of via overschrijving, betaling binnen de vijf werkdagen. Offertes blijven 14 kalenderdagen geldig. Zonder bevestiging komt de datum terug vrij en behouden wij ook het recht indien er zich prijsveranderingen voordoen op de markt om deze aan te passen bij een nieuwe offerte voor dezelfde klant. De offerte is ook alleen geldig volgens de afgesproken en bevestigde datum.