💝 Vier Moederdag met Ogst Deli 💝 Geef je mama een mooie Moederdag met ons overheerlijke ontbijt of onze culinaire cadeaumand. 

Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN OGST DELI

www.ogstdeli.be

Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door BV OGST DELI (hierna ‘Ogst Deli’), met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ridderportmansstraat 6, en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0772.327.163.

Door toegang tot en gebruik van de website, aanvaard je zonder enig voorbehoud onze gebruiksvoorwaarden.
Ogst Deli behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde aan te passen, en de gebruikers hiervan via deze website op de hoogte te brengen.

INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle afbeeldingen weergegeven op deze website evenals haar inhoud zijn eigendom van Ogst Deli en worden beschermd door industriële – en intellectuele eigendomsrechten.
Je mag deze informatie, teksten, foto’s, afbeeldingen weergeven op deze website uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en je mag deze dus niet kopiëren, wijzigen, doorsturen, beschermen door intellectuele eigendomsrechten of publiceren, in zijn totaliteit of gedeeltelijk, voor om het even welke reden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Ogst Deli.

VERANTWOORDELIJKHEID
Ogst Deli en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Ogst Deli. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Ogst Deli elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website.
De gebruiker erkent dat Ogst Deli het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

HYPERLINKS
Het is mogelijk dat deze website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel uitsluitend informatief en Ogst Deli biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Ogst Deli zich akkoord verklaart met de inhoud en Ogst Deli is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

BEVOEGHEID – WETGEVING
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en haar gebruiksvoorwaarden.
Ingeval van betwistingen zal enkel de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd zijn.

 

Leeftijdsgrens

Ogst Deli B.V. accepteert geen bestellingen van personen onder de 18 jaar.

 

Algemene Contractvoorwaarden

JURIDISCHE VERHOUDING
Op het moment dat de Klant in de webshop op “bestelling plaatsen” klikt, wordt de bestelling bevestigd en is de verkoop definitief gesloten tussen de Klant en Ogst Deli BV, met zetel te 3500 Hasselt, Ridderportmansstraat 6, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0772.327.163 (hierna ‘Ogst Deli’), behoudens de hieronder vermelde uitzonderingen zoals bij uitoefening van het herroepingsrecht (hierna ‘Bestelling’).
Door de Bestelling erkent de Klant ook deze Algemene Contractvoorwaarden grondig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard, en ook voldoende te zijn ingelicht over het voorwerp van de Bestelling (hierna ‘Producten’).
Enkel de Bestelling en deze Algemene Contractvoorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Ogst Deli en de Klant (hierna ook ‘Contract’).
Ouderlijke toestemming of toestemming van een voogd is vereist indien de Klant jonger is dan 18 jaar. De naam en het telefoonnummer van de persoon die de toestemming geeft, moet vermeld staan bij de Bestelling.
Indien er zich onvoorziene en ontoerekenbare omstandigheden voordoen, zoals een onvoldoende beschikbaarheid van de Producten bij de leverancier of ingeval van overmacht, waardoor Ogst Deli niet in de mogelijkheid is om de Bestelling uit te voeren of aan een hogere prijs, zal Ogst Deli de Klant zo snel mogelijk contacteren en heeft de Klant de mogelijkheid om de Bestelling te wijzigen of kosteloos te annuleren.
Om de identiteit van de persoon te controleren of om de leeftijd te controleren ingeval van aankoop van alcohol kan Ogst Deli vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

KLANTENACCOUNT
De Klant dient te beschikken over een eigen klantenaccount waarbij de Klant waarheidsgetrouw alle verplichte velden zal invullen en geactualiseerd zal houden.
Ogst Deli behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vorm van compensatie een Klantenaccount tijdelijk of definitief te blokkeren, te deactiveren of te verwijderen bij vermoeden of vaststelling van niet-naleving van deze Algemene Contractsvoorwaarden, zoals bij vermoeden van wederverkoop, gebruik van andermans klantenaccount of niet-handelen als een voorzichtig en redelijk persoon.

HERROEPINGSRECHT
Bij aankoop via de webshop heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen het Contract te herroepen. Deze termijn gaat in op de dag van de levering.
Dit herroepingsrecht geldt niet voor de in de wet voorziene uitzonderingen, zoals voor (i) Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben (fruit, groenten, vis – en vleeswaren, zuivelproducten, slagerij – en traiteurproducten, bakkerijproducten, diepvriesproducten, enz.); (ii) producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om teruggezonden te worden en waarvan de verzegeling na Levering is verbroken; (iii) producten die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.
Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door een ondubbelzinnige mededeling aan Ogst Deli per e-mail of via het modelformulier voor herroeping dat kan worden teruggevonden op de website.
De Klant mag in dat geval de aangekochte Producten terugsturen of omruilen onder de voorwaarde dat de Producten in hun oorspronkelijke staat verkeren, dat de Producten onbeschadigd zijn, dat geen labels verwijderd zijn en dat de Klant een wettig aankoopbewijs kan voorleggen.
Binnen de 14 (veertien) dagen na de mededeling van de beslissing om het Contract te herroepen dienen de Producten door de Klant teruggezonden te worden in de originele verpakking en overeenkomstig de retourbepalingen.
De Klant is enkel aansprakelijk voor de waardevermindering ten gevolge van enig gebruik dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.
PRIJS – BETALING- EIGENDOM
De prijs van de Producten staan inclusief BTW aangegeven in de webshop.
Enkel de prijzen die op het moment van de Bestelling worden vermeld zullen worden toegepast, behoudens manifeste vergissing in de prijsaanduiding. In dat laatste geval behoudt Ogst Deli zich het recht voor om de Bestelling te weigeren en heeft de Klant de mogelijkheid om de nieuwe prijs te aanvaarden, dan wel de Bestelling kosteloos te annuleren.
De aangeduide prijzen vermelden geen verzendkosten.
De betaling vindt onmiddellijk plaats via de online betaalservice georganiseerd door een derde leverancier met eigen voorwaarden of ter plaatse ingeval van afhaling.
De eigendom van de Producten zal pas worden overgedragen op de Klant na de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.

AFHALING
Ogst Deli is niet aansprakelijk voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering ingeval van laattijdige afhaling.

LEVERING
Ogst Deli levert de Producten af op het adres bij de voordeur op de benedenverdieping, en enkel daar, dat bij de Bestelling werd opgegeven.
Ogst Deli tracht om de Bestelling binnen 7 (zeven) dagen te leveren. Deze leveringstermijn is echter louter indicatief. Bij abnormale vertraging, dat wil zeggen indien de Bestelling na meer dan 30 (dertig) dagen na ontvangst van de Bevestiging nog niet werd geleverd, heeft de Klant het recht om, behoudens overmacht in hoofde van Ogst Deli, de koop schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of om een vervangend Product van gelijke waarde te verzoeken.
Indien meerdere Producten worden besteld, wordt getracht om alle Producten in één pakket te leveren. In het geval dit niet mogelijk is, zal Ogst Deli de Klant hiervan op de hoogte stellen per e-mail.
Indien de verzendverpakking of de Producten bij levering zichtbaar beschadigd is, dient de Klant dit bij ontvangst onmiddellijk en ten laatste binnen 48 uur, te melden via info@ogstdeli.be.

RETOUR
De risico’s verbonden aan een retourzending zijn integraal voor de Klant.
Iedere retourzending moet worden verpakt in overeenstemming met de verzendrichtlijnen (traceerbaar en voldoende beschermd, waarbij de Producten niet vrij kunnen bewegen), die op vraag per e-mail aan de Klant worden overgemaakt.
Alle kosten verbonden aan een retourzending zijn voor rekening van de Klant, met uitzondering van een retour wegens schade aan de Producten op het moment van de levering of ingeval een onjuist Product werd geleverd. De retourkosten worden dan door Ogst Deli vergoed en het vervangende Product wordt zo spoedig mogelijk en gratis verzonden.
Behoudens wettelijke verplichtingen neemt Ogst Deli geen Producten terug waarvan de aard, de kenmerken of de werking is aangetast. Dit wordt bij ontvangst van de retourzending beoordeeld door Ogst Deli.

GARANTIE
Iedere klacht over een gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de inontvangstneming van de Producten dient schriftelijk en gedetailleerde te worden gemeld aan Ogst Deli . Voor verse artikelen en diepvriesartikelen moeten klachten op het ogenblik van afhaling of levering worden geformuleerd, op straffe van verval.
Indien na onderzoek is gebleken dat de Producten niet-conform of gebrekkig zijn, verkiest de Klant in de eerste plaats de vervanging van de Producten. Indien vervanging onmogelijk blijkt, kan de Klant een prijsvermindering of de ontbinding van de aankoop van dat product vorderen.
De Producten dienen overhandigd te worden in overeenstemming met de retourbepalingen.
De garantie geldt niet indien de niet-conformiteit ontstaan is als een gevolg van een ongeluk, oneigenlijk of fout gebruik, zoals in strijd met het beoogde doel of de gebruiksinstructies, of een verergering door nalatigheid van de Klant.

AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van Ogst Deli is beperkt tot de nakoming van haar wettelijke verplichtingen en in ieder geval, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, beperkt tot het bedrag inclusief BTW van de Bestelling.

PRODUCTINFORMATIE
Ogst Deli stelt haar Producten voor met alle noodzakelijke kenmerken opdat de Klant voorafgaand aan de Bestelling de essentiële kenmerken zou kennen van de Producten en een geïnformeerde Bestelling kan plaatsen.
De informatie, teksten, foto’s en illustraties waarmee de Producten worden voorgesteld zijn louter informatief en vormen in geen geval contractuele documenten. Ogst Deli kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval de verstrekte informatie, teksten, foto’s of illustraties fouten of weglatingen bevatten. Ogst Deli waarschuwt de Klant dat, afhankelijk van de tool die wordt gebruikt om de foto’s of illustraties te bekijken de kleuren, grootte, textuur of het materiaal van de Producten op de website kunnen afwijken van de realiteit en dat Ogst Deli in dat verband op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
Ogst Deli verbindt zich ertoe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende bescherming en verwerking van persoonsgegevens (m.i.v. de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en de GDPR) en hun respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.

SLOTBEPALINGEN
Wanneer een beding van dit Contract nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, geheel of gedeeltelijk, blijft het Contract bindend en komen partijen overeen dat het ongeldige of onafdwingbare beding wordt vervangen door een geldig en afdwingbaar beding die in overeenstemming is met de oorspronkelijk bedoeling van de partijen.
Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
Behoudens de andersluidende toepasselijke bepalingen in het consumentenrecht zal ieder geschil dat voortvloeit uit of in verband staat met het Contract uitsluitend kunnen behandeld worden door de Hasseltse rechtbanken.

Versie 12/2021